XVII Partyzancka Droga Krzyżowa na Wykusie – fotorelacja

Jak co roku w dniu 28 października odbyła się kolejna XVII już Partyzancka Droga Krzyżowa na Wykusie organizowana przez Hufiec ZHP Starachowice, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło w Starachowicach oraz Środowiskowy Szczep Harcerski im. Partyzantów Armii Krajowej.
Ponad 400 osób zgromadzonych przy kamieniu informacyjnym PDK, nad którą w tym roku honorowy patronat sprawowała Senator Rzeczypospolitej Polskiej Pani Anna Maria Anders, powitał prowadzący tegoroczną drogę hm. Krzysztof Krawiec ze Środowiskowego Szczepu im. Partyzantów AK oraz ks. Mirosław Jakubiak z parafii Wszystkich Świętych w Starachowicach, który odmówił ze gromadzonymi modlitwę za poległych.
Podczas wędrówki swoją obecność żywym śpiewem zaznaczali harcerze ze starachowickiego hufca ZHP (115 DH ”Pomarańczarnia” z Wielkiej Wsi , 122 DH „Pustelnia” z Rudek , 13 DH i 40 DSH ze Starachowic) oraz niezastąpiony honorowy sołtys Wąchocka Marek Samsonowski. Śpiew prowadziła dh Anna Skibińska, a nad właściwym przebiegiem modlitw i rozważań przy stacjach drogi krzyżowej czuwała niezawodna dh. Kazimiera Składanowska z Kręgu Seniorów Łysica – Żubry .
Na szlaku PDK nie zabrakło jak zwykle druha hm. Stefana Derlatki oraz hm. Sylwestra Staniszewskiego prekursorów tego pięknego wydarzenia.
Na polanie przy Kapliczce Matki Bożej Bolesnej pięknie udekorowanej przez członków Kręgu Seniora „Łysica-Żubry” modlitwę poprowadził ks. prałat Zdzisław Wołos , a w imieniu organizatorów druhna hm. Dorota Chyczewska podziękowała za obecność na uroczystości przedstawicielom: kombatantów ze ŚZŻAK ze Starachowic, Wąchocka i Skarżyska z niezmordowanym Stefanem Derlatką, Kazimierzem Dziekońskim i płk. Józefem Grabowskim z 27 Kawalerii Wołyńskiej, członkom zarządu Środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań „Ponury-Nurt”, duchowieństwu z ks. Mirosławem Jakubiakiem, ks. Piotrem Graduszewskim, ks. Zdzisławem Wołosem, ks. Sławomirem Kośniewskim, bratem Albertem i Marianem, władzom samorządowym powiatu starachowickiego z Panią Anetą Nowak oraz Miasta i Gminy Wąchock z radnym Ryszardem Rogalą, delegacji leśników z dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu dr inż. Andrzejem Matysiakiem, Komendzie Powiatowej Policji z asp. Moniką Kalinowską, zuchom z GZ „Słoneczni Zdobywcy”, GZ „Świętokrzyskie Skrzaty” z Chybic, harcerzom i instruktorom z „Wilczego” Szczepu DHiZ, 2 DH, 12 DH, 13 DH, 17 DH, 38 SDH, 40 DSH, 42 DH NS „Sokoły”, 111 ADH, Kręgowi Seniorów Łysica-Żubry” ze Starachowic, 82 DH „Kubuś” z Lubieni, 115 DH z Wielkiej Wsi, 122 DH z Rudek, drużynom z Oleszna, Przysuchy, młodzieży szkolnej, członkom stowarzyszeń ze Skarżyska Kamiennej i Starachowic oraz mieszkańcom powiatu starachowickiego.
Na zakończenie głos zabrała z-ca komendanta Chorągwi Kieleckiej ZHP, komendantka Hufca ZHP Starachowice druhna hm. Małgorzata Ślaska wyrażając nadzieję, że dzięki takim spotkaniom międzypokoleniowym tworzymy most łączący przeszłość z przyszłością. Szczególne miejsce poświęciła tym wszystkim którzy odeszli na wieczną wartę, a zwłaszcza por. Zdzisławowi Rachtanowi „Halnemu” (założycielowi Środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury-Nurt”), hm. Jerzemu Wojewodzie /współtwórcy PDK/, biskupowi Zygmuntowi Zimowskiemu (który poświęcił PDK w 2002 roku) i ks. dziekanowi Józefowi Domańskiemu.
Po złożeniu wiązanek i zapaleniu zniczy uczestnicy zregenerowali siły przy tradycyjnym harcerskim bigosie wydawanym przez harcerzy z 42 DH NS „Sokoły”. Nad bezpieczeństwem uczestników PDK czuwały Harcerska Grupa Ratownicza Starachowice oraz Harcerska Służba Porządku Publicznego Starachowice.
Szczególne podziękowania organizatorzy składają przedstawicielom Nadleśnictwa Suchedniów i Skarżysko za wieloletnią nieocenioną pomoc w organizacji Partyzanckiej Drogi Krzyżowej na Wykusie oraz zabezpieczenie terenu, remont kładek i przejść na trasie (poręcze, ławki). Państwa bezinteresowna pomoc pozwala nam co roku na bezpieczne prowadzenie pielgrzymów.
Dziękujemy także ks. Grzegorzowi Roszczykowi z parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Starachowicach (Łazy) za udostępnienie nagłośnienia.
Tegoroczna edycja PDK była współfinansowana ze środków MON, Starostwa Powiatowego w Starachowicach i Gminy Starachowice.

Zdjęcia można oglądać w:
Galerii ZHP Hufca Starachowice
Galerii 38 SDH im. E. Plater
Galerii 40 DSH im. R. Kaczorowskiego
Pana Marka Samsonowskiego
Pana Janusza Skibińskiego