Konferencja metodyczna w Sielpi

25-26 listopada 2016 r. odbyła się Konferencja Metodyczna ZHP Chorągwi Kieleckiej w Sielpi pod hasłem „Harcerska metoda wychowawcza jako narzędzie efektywnej polityki społecznej” zorganizowana w ramach programu Świętokrzyska Sieć Świetlic Podwórkowych. Wśród grona ponad 100 uczestników z całej Chorągwi, nie zabrakło licznej reprezentacji ZHP Hufca Starachowice.

Zapraszamy do Galerii zdjęć autorstwa hm. Dariusza Kanclerza – Harcerskie Kroniki Filmowe

XXXI Harcerski Rajd Szlakami „Jędrusiów” – relacja

Za nami kolejna XXXI edycja Harcerskiego Rajdu „Szlakami Jędrusiów” organizowanego przez Komendę Hufca ZHP Starachowice i XI Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych im. Bohaterów Westerplatte . W dniach 11-13 listopada ponad 300 osób ze Starachowic, Iłży, Rzeszowa, Nadarzyna i Nowej Dęby trzema trasami rajdowymi wędrowało, bawiło i uczyło się historii Oddziału Partyzanckiego „Jędrusie” .
W dniu 11 listopada uczestnicy rajdu uczestniczyli w uroczystościach z okazji „Dnia Niepodległości” organizowanych przez Gminę Starachowice, a następnie wyruszyli na rajdowe trasy gdzie czekały na nich specjalnie zadania przygotowane przez komendy poszczególnych tras.

Kulminacyjnym punktem rajdu jak co roku był Zlot organizowany w sobotę przy tychowskiej mogile w miejscu ostatniej bitwy partyzanckiej w świętokrzyskich lasach , gdzie zginęli „Junak” i „Kokoszka”.
W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele Komendy Chorągwi Kieleckiej ZHP druhny Joanna Pawłowska i hm. Elżbieta Kubiec oraz władz samorządowych z wojewodą świętokrzyską Agatą Wojtyszek, starostą starachowickim Dariuszem Dąbrowskim oraz Karolem Fijałkowskim – pełnomocnikiem Zarządu Województwa ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Szczególnie miło było gościć na uroczystościach Kazimierza Kralę z rodziną – brata Jana Krali „Kokoszki” , którzy przyjechali do nas na uroczystości z Trzcianki.
Nie zabrakło także druha hm. Stefana Derlatki oraz przedstawicieli Lasów Państwowych z Nadleśnictwa Starachowice i słuchaczy Uniwersytetu III Wieku. Zabrakło niestety Jana Gałuszki „Mizernego” , członka legendarnego oddziału „Jędrusiów” który niestety nie mógł być obecny z przyczyn rodzinnych , ale przesłał swoje gorące podziękowania za pamięć o kolegach , którzy oddali swoje młode życie za to byśmy mogli żyć w Niepodległej Polsce.
Ważną częścią uroczystości było wręczenie medali i odznaczeń .
Medale Pro Patria otrzymali Anna Kateusz, Elżbieta Kubiec i Andrzej Rembalski.
Odznakę „Za zasługi dla Hufca ZHP Starachowice” druh phm. Paweł Lesiak i phm. Tomasz Ślaski.
Druh Grzegorz Kasperkiewicz złożył zobowiązanie instruktorskie na ręce komendantki hufca druhny hm. Małgorzaty Ślaskiej , a Kapituła „Harcerskiej Oznaki Jędrusie” przyznała „plakietki Jędrusiowe” I, II i III stopnia dla instruktorów, harcerzy i środowisk kultywujących w sposób szczególny pamięć o Oddziale Partyzanckim „Jędrusie” .
W sposób szczególnych do zebranych zwróciła się Pani Wojewoda Agata Wojtyszek.
…Patrząc dziś na Was jestem przekonana, że pamięć o naszej historii, będzie wciąż trwała. Jesteście tym pokoleniem, które będzie przekazywało historię kolejnym pokoleniom, naszym dzieciom i wnukom, tak aby patrząc na bohaterstwo „Jędrusiów” zadbali o przyszłość naszej Ojczyzny, zadbali o wielkość Polski. Bardzo Wam za tą pamięć dziękuję ….
Odczytany został list od Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych RP Pana Jana Józefa Kasprzyka.
Głos zabrał też Pan starosta starachowicki Dariusz Dąbrowski/ wieloletni przyjaciel Harcerskiego Rajdu „Szlakami Jędrusiów”/, który mówił o tym jak wiele osób w dzisiejszych czasach przypisuje sobie cechy wielkich patriotów, a są nimi ci, którzy głośno o tym nie mówią. Podobnie jak przed laty…Tu w Puszczy iłżeckiej, przez setki lat w Powstaniu Listopadowym, w Powstaniu Styczniowym, czy w trakcie II wojny Światowej stawali po to, by walczyć o niepodległość. Dziękuję, że tu jesteście i trwacie w tych ideałach.
Na zakończenie zlotu Uczestnicy uczcili minuta ciszy pamięć poległych i zmarłych partyzantów, harcerzy i przyjaciół „Jędrusiowego środowiska” oraz złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze.
Po uroczystościach uczestnicy mogli posilić się harcerską grochówką z kuchni polowej przygotowanej i wydawanej przez członków KI „Komenduły” im. „Junaka” i „Kokoszki” oraz skorzystać ze strzelnicy asg oraz stoisk przygotowanych przez muzeum „Orła Białego” w Skarżysku Kamiennej, stowarzyszenia „Orlęta AK” z Kielc oraz sekcji strzeleckiej HKS „Sparta” we współpracy z Tactical Starachowice Team .
Następnie uczestnicy udali się do ZSZ Nr 3 gdzie można było skorzystać z oferty HKS „Sparta” – sekcji Miłośników Gier Planszowych oraz obejrzeć wystawę modeli przygotowaną przez Piotra Lamparskiego z Tactical Starachowice Team . Rajd zakończył się w niedzielę , apelem kończącym i podsumowującym współzawodnictwo na poszczególnych trasach.

Poniżej przedstawiamy wyniki XXXI Harcerskiego Rajdu „Szlakami Jędrusiów”:
Trasa 1:

I miejsce : 7 Iłżecka Drużyna Harcerska „Czarna Siódemka”
II miejsce: 102 Drużyna Wędrownicza ze Starachowic
III miejsce: 7 Drużyna Wędrownicza „Summit” im. J. Kukuczki ze Starachowic
Trasa 2:
I miejsce: 100 Rzeszowska Drużyna Harcerska im. Wł. Jasińskiego ps. „Jędruś”
II miejsce: 100 Drużyna Harcerska „Wataha” im. mjr. E. Kaszyńskiego „Nurta” ze Starachowic,
III miejsce: 11 Drużyna Harcerska „Czarne Wilki” im. mjr. H. Sucharskiego ze Starachowic

Komenda Rajdu wyraża szczególne podziękowania:
Grantodawcom : Ministerstwu Obrony Narodowej , Starostwu Powiatowemu oraz Gminie Starachowice.
Partnerom: Lasom Państwowym- Nadleśnictwu Starachowice oraz Dyrekcji Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 , Szkoły Podstawowej Nr 6 i 13 ze Starachowic , muzeum „Orła Białego” w Skarżysku Kamiennej i stowarzyszeniu „Orlęta AK” z Kielc, Harcerskiemu Klubowi Sportowemu „Sparta” – sekcji Miłośników Gier Planszowych oraz sekcji strzeleckiej we współpracy z Tactical Starachowice Team .
HGR Starachowice i HSPP Starachowice za zabezpieczenie uroczystości.

Do zobaczenia za rok !

Link do Galerii Hufca

Konferencja metodyczna 25-26 listopada

Druhny i Druhowie

Przed nami wielkie wydarzenie jakim jest konferencja metodyczna organizowana przez ZHP Chorągiew Kielecką. Będzie to okazja do wymiany poglądów, dyskusji oraz podjęcia kluczowych decyzji. To także możliwość nadania kierunku rozwoju naszej organizacji. Zapraszamy zatem reprezentacje wszystkich Hufców.
Poznajmy poglądy innych, skonfrontujmy je ze swoimi, a na pewno znajdziemy wspólny język.

Wszelkie informacje na temat konferencji oraz rejestracji w załączonym dokumencie.

Pozdrawiam serdecznie,
Katarzyna Siwczyk
Biuro Komendy ZHP Chorągwi Kieleckiej

Do pobrania: Konferencja metodyczna_25.26 listopada 2016

XVII Partyzancka Droga Krzyżowa na Wykusie – fotorelacja

Jak co roku w dniu 28 października odbyła się kolejna XVII już Partyzancka Droga Krzyżowa na Wykusie organizowana przez Hufiec ZHP Starachowice, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło w Starachowicach oraz Środowiskowy Szczep Harcerski im. Partyzantów Armii Krajowej.
Ponad 400 osób zgromadzonych przy kamieniu informacyjnym PDK, nad którą w tym roku honorowy patronat sprawowała Senator Rzeczypospolitej Polskiej Pani Anna Maria Anders, powitał prowadzący tegoroczną drogę hm. Krzysztof Krawiec ze Środowiskowego Szczepu im. Partyzantów AK oraz ks. Mirosław Jakubiak z parafii Wszystkich Świętych w Starachowicach, który odmówił ze gromadzonymi modlitwę za poległych.
Podczas wędrówki swoją obecność żywym śpiewem zaznaczali harcerze ze starachowickiego hufca ZHP (115 DH ”Pomarańczarnia” z Wielkiej Wsi , 122 DH „Pustelnia” z Rudek , 13 DH i 40 DSH ze Starachowic) oraz niezastąpiony honorowy sołtys Wąchocka Marek Samsonowski. Śpiew prowadziła dh Anna Skibińska, a nad właściwym przebiegiem modlitw i rozważań przy stacjach drogi krzyżowej czuwała niezawodna dh. Kazimiera Składanowska z Kręgu Seniorów Łysica – Żubry .
Na szlaku PDK nie zabrakło jak zwykle druha hm. Stefana Derlatki oraz hm. Sylwestra Staniszewskiego prekursorów tego pięknego wydarzenia.
Na polanie przy Kapliczce Matki Bożej Bolesnej pięknie udekorowanej przez członków Kręgu Seniora „Łysica-Żubry” modlitwę poprowadził ks. prałat Zdzisław Wołos , a w imieniu organizatorów druhna hm. Dorota Chyczewska podziękowała za obecność na uroczystości przedstawicielom: kombatantów ze ŚZŻAK ze Starachowic, Wąchocka i Skarżyska z niezmordowanym Stefanem Derlatką, Kazimierzem Dziekońskim i płk. Józefem Grabowskim z 27 Kawalerii Wołyńskiej, członkom zarządu Środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań „Ponury-Nurt”, duchowieństwu z ks. Mirosławem Jakubiakiem, ks. Piotrem Graduszewskim, ks. Zdzisławem Wołosem, ks. Sławomirem Kośniewskim, bratem Albertem i Marianem, władzom samorządowym powiatu starachowickiego z Panią Anetą Nowak oraz Miasta i Gminy Wąchock z radnym Ryszardem Rogalą, delegacji leśników z dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu dr inż. Andrzejem Matysiakiem, Komendzie Powiatowej Policji z asp. Moniką Kalinowską, zuchom z GZ „Słoneczni Zdobywcy”, GZ „Świętokrzyskie Skrzaty” z Chybic, harcerzom i instruktorom z „Wilczego” Szczepu DHiZ, 2 DH, 12 DH, 13 DH, 17 DH, 38 SDH, 40 DSH, 42 DH NS „Sokoły”, 111 ADH, Kręgowi Seniorów Łysica-Żubry” ze Starachowic, 82 DH „Kubuś” z Lubieni, 115 DH z Wielkiej Wsi, 122 DH z Rudek, drużynom z Oleszna, Przysuchy, młodzieży szkolnej, członkom stowarzyszeń ze Skarżyska Kamiennej i Starachowic oraz mieszkańcom powiatu starachowickiego.
Na zakończenie głos zabrała z-ca komendanta Chorągwi Kieleckiej ZHP, komendantka Hufca ZHP Starachowice druhna hm. Małgorzata Ślaska wyrażając nadzieję, że dzięki takim spotkaniom międzypokoleniowym tworzymy most łączący przeszłość z przyszłością. Szczególne miejsce poświęciła tym wszystkim którzy odeszli na wieczną wartę, a zwłaszcza por. Zdzisławowi Rachtanowi „Halnemu” (założycielowi Środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury-Nurt”), hm. Jerzemu Wojewodzie /współtwórcy PDK/, biskupowi Zygmuntowi Zimowskiemu (który poświęcił PDK w 2002 roku) i ks. dziekanowi Józefowi Domańskiemu.
Po złożeniu wiązanek i zapaleniu zniczy uczestnicy zregenerowali siły przy tradycyjnym harcerskim bigosie wydawanym przez harcerzy z 42 DH NS „Sokoły”. Nad bezpieczeństwem uczestników PDK czuwały Harcerska Grupa Ratownicza Starachowice oraz Harcerska Służba Porządku Publicznego Starachowice.
Szczególne podziękowania organizatorzy składają przedstawicielom Nadleśnictwa Suchedniów i Skarżysko za wieloletnią nieocenioną pomoc w organizacji Partyzanckiej Drogi Krzyżowej na Wykusie oraz zabezpieczenie terenu, remont kładek i przejść na trasie (poręcze, ławki). Państwa bezinteresowna pomoc pozwala nam co roku na bezpieczne prowadzenie pielgrzymów.
Dziękujemy także ks. Grzegorzowi Roszczykowi z parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Starachowicach (Łazy) za udostępnienie nagłośnienia.
Tegoroczna edycja PDK była współfinansowana ze środków MON, Starostwa Powiatowego w Starachowicach i Gminy Starachowice.

Zdjęcia można oglądać w:
Galerii ZHP Hufca Starachowice
Galerii 38 SDH im. E. Plater
Galerii 40 DSH im. R. Kaczorowskiego
Pana Marka Samsonowskiego
Pana Janusza Skibińskiego

Harcerski Start 2016 – relacja

30 września 2016 roku odbyła się w naszym mieście kolejna edycja „Dnia Harcerza” zorganizowana przez Hufiec ZHP Starachowice na Skwerze im Zdzisława Rachtana „Halnego”.
Uroczystości rozpoczęły się pod pomnikiem bohatera Hufca Stanisława Staszica uroczystym harcerskim apelem, rozpoczynającym nowy Rok Harcerski 2016/2017. Odczytany został rozkaz specjalny komendantki hufca hm. Małgorzaty Ślaskiej, w którym nawiązała ona do obchodów 100-lecia harcerstwa na ziemi starachowickiej jakie odbywają się przez cały 2016 rok, życząc wszystkim środowiskom hufca by kolejne lata były pasmem wspaniałych przygód i wyzwań, a także satysfakcji z pełnionej służby drugiemu człowiekowi. Następnie wszyscy przeszli na skwer Zdzisława Rachtana „Halnego” gdzie przygotowano harcerski festyn.
Środowiska naszego Hufca przygotowały wiele atrakcji żeby z tej okazji ugościć mieszkańców miasta i wspólnie przeżyć harcerskie przygody.
„Wilczy” Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych przygotował tyrolkę, przeciąganie liny i strzelnicę ASG oraz najmłodsi harcerze dla najmłodszych gości – sztafetę skakania w gumę.
38SDH im. Emilii Plater przygotowała zajęcia łucznicze, oraz rowery skręcające w odwrotną stronę i wózki zaprzęgowe 3 oraz 4 kołowe.
Przeprowadziła również turniej mega piłkarzyków, w którym I miejsce zajęła 38SDH, II miejsce: 100DH Wataha, a III miejsce: 115DH. Zwycięskie drużyny zostały nagrodzone pucharami Dnia Harcerza.
XI Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych im. Bohaterów Westerplatte przygotował grę miejską, pokazy szermierki Go-Now, oraz stroje grunwaldzkie i zabawy z koralikami wraz z malowaniem buziek.
Zwycięskie patrole biorące udział w grze, zostały nagrodzone słodkimi niespodziankami. I miejsce zajęła: Gromada Zuchowa „Słoneczni Zdobywcy”,
II miejsce zajęły ex aequo: 38SDH, oraz patrol „Kremówki” ze 100DH Wataha, trzecie miejsce: 38SDH.
Ten niezwykły harcerski dzień zakończył pokaz filmów z harcerskiej gry terenowej „Cichociemni”, która odbyła się w czerwcu na terenie HOO Lubianka. Gra od 2 lat jest współfinansowana przez Muzeum Historii Polski z programu „Patriotyzm Jutra” i cieszy się ogromną popularnością wśród naszych harcerzy. Festyn zakończył tradycyjny harcerski krąg.
Organizowany festyn był też inauguracją centrum „Świetlic podwórkowych” Hufca ZHP Starachowice działającego w ramach programu „Świętokrzyska Sieć Świetlic Podwórkowych” realizowanego przez Chorągiew Kielecką ZHP i dotowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach RPO, który będzie realizowany przez nasz hufiec na terenie gmin Starachowice, Pawłów, Brody i Wąchock.
Dziękujemy za pomoc naszym przyjaciołom ze Starachowickiego Centrum Kultury, Stowarzyszenia JES, oraz wszystkim środowiskom naszego Hufca, które pracowały przy organizacji festynu oraz tym, które wspólnie z nami świętowały ten wyjątkowy dzień.
Projekt był współfinansowany z środków MHP program „Patriotyzm Jutra”, Starostwa Powiatowego i Gminy Starachowice.

Zdjęcia można oglądać w Galeriach:
Pana Prezydenta Marka Materka
ZHP Hufca Starachowice
38 Starachowickiej Drużyny Harcerskiej im. Emilii Plater